Mooglikheden

Home / Mooglikheden

Yn Cafe de Ree is plak foar sa’n 70 minsken. As jo bij in aktiviteit ek in buffet ha wolle dan is der plak foar sa’n 50 minsken. Wij tinke graach mei jo mei oer de organisaasje fan jo aktiviteit yn ús kafee. Jo kinne kontakt mei ús opnimme om de mooglikheden en prizen mei ús te bepraten.

  • Jierdeifeesten
  • Brulloften
  • Resepsjes
  • Jubilea
  • Famyljedagen
  • Bedriuwsútstapkes / personielsfeesten
  • Gearkomsten
  • Presentaasjes (beamer en skerm binne oanwêzich)
  • Trainings
Kontact
0515 858 813
Iepeningstiden
Iepen op ôfspraak
Adres
Slypsterwei 1
8736 JD Reahus