Aginda

Home / Aginda
DATUMWATTIID
Fanwege de corona maatriegels binne wy slúten en gean alle geplande aktiviteiten net troch.
Wy hoopje jo sa snel mogelyk wer te untfangen. Foar no, blieuw sûn en hopelyk oant gau!
Kontact
0515 858 813
Iepeningstiden
Iepen op ôfspraak
Adres
Slypsterwei 1
8736 JD Reahus