Aginda

Home / Aginda
DATUMWATTIID
Us terras is elk wiekein fan 13.00 oant 18.00 iepene.

Fanwege de corona maatriegels is it nog net mogelyk om gasten yn it kafee wolkom te hjitten.

Kontact
0515 858 813
Iepeningstiden
Iepen op ôfspraak
Adres
Slypsterwei 1
8736 JD Reahus